Keuring

Keuring

Tijdens een magazijnkeuring inspecteert onze keurmeester uw magazijnstellingen op schades en onder andere op aanwezigheid en juistheid van belastingborden, aanrijbescherming, etc. en legt zijn bevindingen vast in een rapport. Naar aanleiding van dit rapport kunt u eventuele reparaties (laten) verzorgen om uw magazijn veilig te maken of houden.

Bij de keuring van magazijnstellingen maken we onderscheid tussen een 0-keuring en een periodieke keuring.

Op deze webpagina vind u meer informatie betreft de volgende onderwerpen:

Keuringssticker magazijnstellingenkeuren.nl

Nulkeuring

Een nulkeuring dient te worden uitgevoerd na afronding van de montage van uw magazijnstellingen. Elke wijziging van uw stellingconfiguratie of verplaatsing van uw magazijnstellingen vraagt om een nulkeuring. Ook wanneer u voor het eerst uw magazijn laat keuren, is er sprake van een nulkeuring aangezien er nog geen basis is voor de keuring.

Bij een nulkeuring wordt er een rapport opgemaakt en een indeling van uw magazijn. Vanuit deze layout of tekening wordt elke magazijnstelling uitgebreid geïnspecteerd door onze keurmeester. Zijn bevindingen worden vastgelegd in het rapport, wat na afloop van de keuring aan u wordt aangeboden.

Periodieke keuring

Een periodieke keuring is de jaarlijkse controle van uw magazijn. De basisgegevens zijn tijdens de nulkeuring verzameld en verwerkt in het rapport wat tijdens de periodieke keuring wordt gebruikt.

Aandachtspunten | Magazijnkeuringen

Uw rekken worden conform de Arbowetgeving en NEN-EN 15635 geïnspecteerd. Tijdens de keuringen zal de professionele keurmeester letten op een tal van aandachtspunten met betrekking tot de magazijnkeuringen. Hieronder zijn enkele punten toegelicht:

De leverancier is verplicht documenten als montagevoorschriften en gebruikershandleidingen bij een nieuwe levering te verzorgen. Bij oudere en/of gebruikte systemen waarvan geen documenten te verkrijgen zijn kan ook de algemene montagehandleiding en gebruikersinstructie verzorgd worden. Vraag aan de keurmeester voor deze algemene documenten.

Een belastingbord dient gemonteerd te zijn per samengebouwde rekkenconfiguratie. Hierop moeten een aantal gegevens vermeld zijn; maximale- vakbelasting en veldbelasting, fabricaat, type, bouwjaar, inhaakhoogte liggers, veiligheidspictogrammen en volgende keuringsdatum.

Op de kopse zijden en bij de onderdoorgangen van rekken dienen aanrijdbeveiligingen geplaatst te worden. Deze moeten minimaal 40 centimeter hoog zijn en belast zijn tegen 400 Nm. Daarnaast mag het niet direct met een rek in verbinding staan (minimaal 5 centimeter vrij van een staander). De verankering moet door middel van ankers deugdelijk zijn. Bij vloeren met vloerverwarming mag ook met speciale pasta gelijmd worden.

Alle plaatsen waar mogelijk personen onder stellingen kunnen bevinden moeten voorzien zijn van doorvalbeveiligingen. Zo wordt voorkomen dat goederen van bijvoorbeeld pallets ongelukken veroorzaken. Plaatsen waar dit veelal voorkomt zijn: looppaden / gangpaden, loopdeuren en werkplekken onderin rekken.

Het beveiligen gebeurt voornamelijk door middel van het plaatsen van een dichte plaat of gaas direct boven deze plaatsen. De beveiliging dient goed gebord te zijn aan de liggers om voldoende houvast en sterkte te bieden.

Voor de keuring bij roestvorming ligt het er aan op welke object de roest voorkomt. Bij staanders zullen lichte oppervlakkige plekken niet zozeer de functionaliteit van de staanders direct aantasten, hierdoor zullen ze niet per se daarop afgekeurd worden.

Bij liggers is dit anders. Namelijk wanneer liggers (voornamelijk kokerprofielen) buiten in opslag liggen kan er inwendige roestvorming optreden. Dit is veelal te herkennen aan de roestvorming die dan ontstaat bij de naden. Ze zijn dan ook niet meer bruikbaar, aangezien het niet te controleren is in hoeverre de roest op het onbehandelde staal reeds ingewerkt is. Indien ze wel worden gebruikt kan dit resulteren in gevaarlijke situaties, hierdoor is vervangen de enige goede oplossing.

Palletrekken gemonteerd t/m december 2010 dienen bij elke voetplaat voorzien te zijn van minimaal één deugdelijke anker. Vanaf 2011 januari dient elke voetplaat met minimaal 2 ankers bevestigd te zijn met de vloer. Hierdoor is er ook minder risico op verdraaien/ torderen bij aanrijding.

Bij legbordrekken is dit anders. Hierbij is sprake van een diepte: hoogte verhouding van 1:5. Dit houdt het volgende in: wanneer een rek 50 centimeter diep is, het tot een systeemhoogte van het bovenste aflegniveau van 250 centimeter niet verankerd hoeft te worden. Zodra het rek hoger is moet het wel verankerd worden aan de vloer. Dubbele rijen, mits aan elkaar verbonden, mogen als één rek beschouwd worden.

Indien er geen montagehandleiding vanuit de fabrikant is, mogen rekken een scheefstand hebben van maximaal 1/200. Dit houdt het volgende in: een staander mag over een lengte van 1 meter maximaal 5 millimeter scheefstand hebben. Ditzelfde geldt voor de haaksheid van rekken. Bij een overhoekse meting mag er een afwijking zijn van  maximaal 1/200 van de kleinst gemeten maat.

Breekpennen (uithaakbeveiligingen) moeten een verticale belasting kunnen verdragen van 5 kN (dit is ca. 500kg). Wanneer de kracht groter is dient de beveiliging te breken waardoor de chauffeur gewaarschuwd wordt dat er iets niet klopt. Veelal worden hiervoor boutverbindingen toegepast welke niet aan de bovengenoemde voorwaarden voldoen. Hierdoor is het verstandig om voor originele uithaakbeveiligingen te zorgen.

Liggers hebben een vastgestelde veiligheidsmarge. Voor het controleren wordt de factor 1/200 gehanteerd. Indien de lengte van een ligger bijvoorbeeld 2000 millimeter is, wordt het 2000/200 = 10 millimeter maximale doorbuiging. Indien de doorbuiging meer is dan moet deze direct ontlast en gecontroleerd worden. Bij blijvende vervorming moet de ligger worden vervangen.

Tijdens keuringen worden ook opgeslagen pallets gecontroleerd door middel van steekproef controle. Hierbij wordt er gekeken naar de kwaliteit, geschiktheid van de gebruikte rekken en positie van de pallets. Het is van belang dat ervoor gezorgd wordt dat er een gelijkmatige verdeling is per liggerpaar.

De status van staanders en liggers wordt na keuring een kleurcode toegekend.

Groen: binnen de veiligheidstolerantie, hier hoeft geen actie te worden ondernomen. 

Oranje: in gevarenzone, beschadiging moet binnen vier weken gerepareerd zijn. Een reparatie kan het mechanisch uitdeuken of richten van het onderdeel betekenen. 

Rood: direct gevaar, onderdelen dienen direct ontlast te worden en mogen niet meer gebruikt worden totdat een reparatie of vervanging heeft plaatsgevonden. Een reparatie kan het mechanisch uitdeuken of richten van het onderdeel betekenen. Daarna moet het voorzien worden van extra versteviging op plek van de beschadiging. Alleen mechanisch uitdeuken is niet voldoende. 

De keurmeester kan adviseren extra aanrijdbeveiligingen te plaatsen bij tussenstaanders. Dit gebeurt voornamelijk bij stellingen die veel gebruikt worden waar het risico op aanrijdingen groter is. Daarnaast kan hij ook: advies geven om het desbetreffende rek niet te gebruiken en kijkt de keurmeester naar de hoeveelheid licht op bepaalde plaatsen.